Inspektorat weterynarji Powiat wejherowski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Praca

 

   

 Ogłoszenie o naborze nr 16118 z dnia 03 października 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze nr 16116 z dnia 03 października 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 15233 z dnia 12 września 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze nr 15233 z dnia 12 września 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Ogłoszenie o naborze nr 15231 z dnia 12 września 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze nr 14316 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 13219 z dnia 18 lipca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12365 z dnia 25 czerwca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze nr 13219 z dnia 18 lipca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12367 z dnia 25 czerwca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze nr 11563 z dnia 01 czerwca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 11562 z dnia 01 czerwca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 10816 z dnia 10 maja 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 10687 z dnia 29 kwietnia 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 10816 z dnia 10 maja 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 10687 z dnia 29 kwietnia 2017 r. 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 10112 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze nr 10112 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 9456 z dnia 18 marca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze nr 9456 z dnia 18 marca 2017 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o naborze nr 6151 z dnia 3.12.2016 r.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o naborze nr 5471 z dnia 15.11.2016 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 2728 z dnia 20 sierpnia 2016 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 2728 z dnia 20.08.2016 r.

 • Oferty do
  31

  sierpnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
   

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Wejherowo

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo

WARUNKI PRACY

praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu;
nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów;
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • realizacja programu badań monitoringowych,
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności,
 • przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż rzeźniany ukończony lub w trakcie,
 • specjalizacja z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego ukończona lub w trakcie;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie stażu rzeźnianego,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie specjalizacji,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające zdobywanie kwalifikacji dotyczących stażu rzeźnianego - jeżeli kandydat jest w trakcie odbywania stażu rzeźnianego,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające zdobywanie kwalifikacji dotyczących specjalizacji - jeżeli kandydat jest w trakcie odbywania specjalizacji,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Chopina 11
  84-200 Wejherowo

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys , oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.piwwejherowo.bip2.pl - zakładak praca na dole strony 
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz ,,dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenie własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 672 18 60

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • Ogłoszenie nr: 173563
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 września 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz kierownika jednostki

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
ul. Chopina 11,
84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie i opracowywanie projektów pism, korespondencji i dokumentów zleconych przez kierownika i współpracowników
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań kierownika,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie urzędu,
praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
reprezentacja urzędu,
stres związany z obsługą interesantów,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze,
utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku tj. brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanej toalety i drzwi,
stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów, karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera - programów MS OFFICE,
  • umiejętność obsługi programu NBE NBP,
  • efektywność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, profesjonalizm,
  • znajomość przepisów kadrowych,
  • znajomość technik prac biurowych w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie świadectw pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń oraz posiadanych uprawnień,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działaności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów, karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

Termin składania dokumentów:

07-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Chopina 11/1
84-200 Wejherowo

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia" oraz "inne dokumenty i oświadczenia". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia własnoręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 672 18 60 wew. 27.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ogłoszenie nr: 171164
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. pasz i utylizacji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 

   ul. Chopina 11,

 

  84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze,
 • sprawowanie nadzoru nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie nadzoru nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie rejestru i wykazu podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i i rozporządzeniem 183/2005,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
 • przygotowywanie decyzji i pism administracyjnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

   praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, reprezentacja urzędu, wyjazdy na szkolenia, stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych,

 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie i praca przy komputerze,
utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku tj. brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanej toalety i drzwi,
stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • posiadanie prawa do wykonywania zawodu,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,

Termin składania dokumentów:

  20-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 

   Chopina 11/1

 

   84-200 Wejherowo

 

Inne informacje:

   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.   Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz "inne dokumenty i oświadczenia". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

   Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.   Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 

   Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 672 18 60 wew. 27.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Termin składania dokumentów:

  24-02-2015

 

                     OGŁOSZENIE

 

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_si__o_zatrudnienie.doc 29.50K 2015-07-17 11:43:08
oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych.pdf 118.11K 2016-08-22 09:04:39
Oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.pdf 66.97K 2016-08-22 09:04:45
OŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego.pdf 10.25K 2016-08-22 09:04:48
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych.pdf 121.97K 2016-08-22 09:04:55
2728.pdf 31.51K 2016-09-09 09:28:02
ogloszenie-001.pdf 1.10M 2016-11-15 08:37:17
ogłoszenie-001.pdf 1.07M 2016-12-05 10:52:51
9456.pdf 45.42K 2017-03-20 08:24:13
rozp. z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf 233.66K 2017-04-11 13:26:44
wynik naboru nr 9456.pdf 31.38K 2017-04-11 13:27:01
ogłoszenie 10112.pdf 44.29K 2017-04-11 13:27:04
ogłoszenie 10816.pdf 44.29K 2017-05-10 09:23:35
wynik naboru 10112.pdf 31.38K 2017-05-10 09:23:47
ogłoszenie 10687.pdf 45.40K 2017-05-10 09:23:58
wynik naboru nr 10687.pdf 31.37K 2017-06-07 09:43:23
wynik 10816.pdf 31.36K 2017-06-07 09:43:32
ogłoszenie 11562.pdf 45.40K 2017-06-07 09:43:41
ogłoszenie 11563.pdf 44.30K 2017-06-07 09:43:49
13219.pdf 43.72K 2017-07-18 16:51:44
12367 wynik.pdf 30.85K 2017-07-18 16:51:49
wynik 13219.pdf 31.39K 2017-08-23 14:01:01
wynik 12365.pdf 31.54K 2017-08-23 14:01:06
ogłoszenie 14316.pdf 44.31K 2017-08-23 14:01:10
ogłoszenie nr 15233.pdf 44.14K 2017-09-12 08:41:00
ogłoszenie nr 15231.pdf 44.30K 2017-09-12 08:41:04
wynik 15233.pdf 31.53K 2017-10-05 11:58:08
ogłoszenie 16118.pdf 44.17K 2017-10-05 11:58:29
ogłoszenie 16116.pdf 44.05K 2017-10-05 11:58:36

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2015-02-16 11:02:28
Utworzył(a): Mateusz Kurpet
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-05 12:01:53
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ